Kjøpsvilkår

KJØPSVILKÅR FOR EDEL NUTRIENTS V. NUTRAQ NORWAY AS 

 1. GENERELT 

Disse kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer fra Edel Nutrients v. NutraQ Norway AS over internett. 

Kjøpsvilkårene ble sist oppdatert 3. januar 2023, og får virkning for alle inngåtte og nye avtaler. 

 1. PARTER 

Selger er: 
NutraQ Norway AS 
Postboks 3034 Elisenberg 
0207 Oslo 
Telefon 987 01 414
E-post: kundeservice@edelnutrients.no 
Foretaksnummer 993 905 607 

og betegnes i det følgende som «Edel Nutrients», «vi», «oss» eller «selger». 

Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av kjøpskanal, og betegnes i det følgende som «du», «deg» eller «kunden». Du må være fylt 18 år for å bli kunde hos Edel Nutrients. 

 1. ENGANGSKJØP 

Ved engangskjøp vil du motta en engangsforsendelse av produktet du har kjøpt til ordinær pris. Ved engangskjøp tilkommer porto på NOK 49 i frakt for forsendelsen. Levering skjer normalt 14 dager etter bestilling.  

 1. MEDLEMSSKAP OG ABONNEMENT 

4.1 Abonnement med levering hver fjerde uke

Et medlemskap hos Edel Nutrients med levering av produkter hver fjerde uke innebærer følgende:  

 • Medlemmer får minimum 30% rabatt på alle kjøp  og gratis frakt
 • En pakke tilsvarer 4 ukers forbruk 
 • En ny pakke sendes hver 4. uke så lenge du selv ønsker 
 • Du kan når som helst be om å utsette eller stanse videre forsendelser 
 • Det er ingen kjøpsforpliktelser eller bindingstid 
 • Ingen forskuddsbetaling – faktura medfølger i pakken 
 • 14 dagers full angrerett på første forsendelse i medlemskapet for nye kunder
 • Levering skjer normal 14 dager etter bestilling

4.2 Administrering av abonnement 

Levering skjer normalt etter 14 dager og videre i henhold til leveringsfrekvensen, uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid. Abonnementet kan sies opp fortløpende. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet umiddelbart med virkning fra neste utsendelse. Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement. 

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før de trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende. 

 1. PRISER 

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder. 

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg til hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, med mindre noe annet er avtalt. 

 1. LEVERING 

Vi sender våre forsendelser i avtalt leveringsfrekvens med Posten. Dersom leveringstidspunkt ikke følger av bestillingsløsningen, skal vi levere varen uten unødig opphold og senest innen 30 dager fra din bestilling. 

Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt. 

Levering anses skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen. 

Ved forsinket levering kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, erstatning eller heving av avtalen. 

Ved uavhentede forsendelser forbeholder vi oss retten til å kreve erstatning for de håndteringskostnader som oppstår som følge av den uavhentede forsendelsen, herunder returneringsgebyr og andre administrative kostnader. 

 1. BETALING 

7.1 Betalingsbetingelser for engangskjøp  

Fakturaen sendes sammen med din forsendelse. Betalingsfristen følger av fakturaen, og er på minimum 14 dager fra mottak av varen. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt eventuelle inndrivelseskostnader. 

7.2 Betalingsbetingelser for abonnement 

Betaling for abonnement med levering av produkt hver fjerde uke gjennomføres med faktura som følger med hver levering.   

Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt eventuelle inndrivelseskostnader. 

 1. ANGRERETT 

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Ved benyttelse av angreretten, må varen sendes i retur innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er sendt til selger. 

Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet derfor returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Med mindre annet er avtalt, skal du dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Returadressen er adressen oppgitt under punkt 2. 

Dersom du benytter deg av angreretten skal vi tilbakebetale kjøpesummen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi mottar melding fra deg. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene som har blitt sendt tilbake, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varen har blitt sendt. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. 

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som vedlegges samtidig som ordrebekreftelsen som sendes per e-post.  Påberopelse av angreretten eller spørsmål knyttet til denne kan også rettes til kundeservice på telefon 987 01 414 eller e-post kundeservice@edelnutrients.no. 

 1. REKLAMASJON 

Dersom den leverte varen har mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen. 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger en melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten er begrenset til reklamasjoner innen varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen, og senest 2 år etter at du mottok varen. Ved for sen reklamasjon taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende. 

Reklamasjonsretten gjelder i tillegg til angreretten. 

Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. 

 1. SELGERS RETTIGHETER VED KUNDENS MISLIGHOLD 

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr, og dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste deg med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til deg. 

 1. PERSONOPPLYSNINGER 

For å kunne gjennomføre denne avtalen vil selger behandle enkelte personopplysninger som kan knyttes til deg (f.eks. navn og adresse). Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger ved å klikke på følgende. 

 1. KUNDESERVICE 

Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Du når kundeservice på telefon 987 01 414 hverdager kl. 08:30–16:30 eller på e-post til kundeservice@edelnutrients.no. Dine henvendelser som gjelder faktiske kjøp og bestillinger skal alltid besvares innen 2 arbeidsdager av selger. 

 1. FORBEHOLD 

Selger forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part. Det tas også forbehold om driftsstans, trykkfeil, uriktige priser, merverdi- og øvrige avgiftsendringer eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. 

Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). 

 1. ENDRING I KJØPSVILKÅRENE 

Disse kjøpsvilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller lovendringer, pålegg eller anbefalinger. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slikt varsel gis senest 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen, står du fritt til å gjøre dette. Manglende oppsigelse av avtalen etter endring av avtalevilkårene innebærer at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene. 

 1. KONFLIKTSLØSNING 

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9. 

Partene skal forsøke å løse enhver tvist i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller på www.forbrukertilsynet.no. 

Dersom mekling ikke fører frem, kan du eller selgeren bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget eller domstolene. Selger er forpliktet til å rette seg etter avgjørelser i Forbrukerklageutvalget.  

Europakommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr. 

Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet ved dialog, skal tvister løses etter norsk rett og av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.