Bærekraft og åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 i Norge. Formålet med åpenhetsloven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre almenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan vi håndterer dem.

Edel Nutrients v/NutraQ AS følger Orkla sin policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter. Mer informasjon om Orkla sitt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger finnes på konsernets hjemmeside og i Orkla sin års- og bærekraftrapport i kapitlene Samfunnsansvaret vårt, Bærekraftige innkjøp, og Omtanke for mennesker og samfunn.

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan sendes til: media@edelnutrients.com